Bærekraft

Vi har søkelys på miljø og bygger grønne løsninger

Tre og Betong AS er Miljøfyrtårn, og bygger bærekraftige løsninger på Helgeland.

Siden oppstarten i 1945 har vi levert tidsriktige løsninger for våre kunder og for samfunnet. I dag bygger vi grønne løsninger. Tre og Betong AS ønsker å være ledende innen grønn prosjektutvikling og bygging i vårt oppdragsområde. Vi har i dag flere prosjekter som BREEAM-NOR sertifiseres – både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Dette er en sertifiseringsordning for nybygg og større rehabiliteringer. Ved å BREEAM-sertifisere et bygg viser man tydelig at det er tatt miljøriktige valg ut over det som er lovpålagt.

FNs bærekraftmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bygg- og anleggssektoren har en viktig rolle i det grønne skiftet, og i Tre og Betong AS har vi identifisert flere bærekraftsmål som tas inn som en del av vårt virke, herunder:

God helse og livskvalitet Likestilling mellom kjønnene Anstendig arbeid og økonomisk vekst Bærekraftige byer og lokalsamfunn Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi møter dagens og morgendagens krav om bærekraftige løsninger på en ansvarlig måte ovenfor kommende generasjoner. Vi bryr oss om miljø og mennesker, og vil være pådriver for miljøriktige løsninger, samt prioritere helse miljø og livskvalitet i alt vi gjør. Vi tenker bærekraft når vi utvikler og bygger.

Fleksible løsninger

Tre og Betong AS har alltid vært opptatt av fleksible løsninger, og bygger bygg med lang levetid. Denne filosofien tar vi med oss og videreutvikler med morgendagens miljøriktige og bærekraftige løsninger.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn-sertifiseringen var et naturlig veivalg for bedriften. Som miljøfyrtårn har vi skaffet oss en verktøykasse på miljøløsninger som sammen med våre dyktige fagarbeidere kommer til å bidra til at vi når våre miljømessige mål.

Vi kommer til å vektlegge kjøp av varer og tjenester fra miljøsertifiserte entreprenører og leverandører. Dette vil være viktig for å på sikt nå våre miljø- og klimamål. Vi anmoder derfor våre leverandører og samarbeidspartnere om å miljøsertifisere egen organisasjon.

Miljøfyrtårn setter krav til offentliggjøring av vårt klimaregnskap. Som «nybakt» Miljøfyrtårn er dette hovedtallene for 2022. Vi skal jobbe målrettet for å redusere våre co2-utslipp de kommende år.

Foto: Sjursen Design
Foto: Se Nor